salg og leveringsbetingelser

Generelt

Nedennævnte salgs- & leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrer og leverancer i det omfang, ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne. Afgivne tilbud har en gyldighed på højst 30 dage fra tilbudsdatoen. Hvis købers accept afviger fra vores tilbuds bestemmelser, taber vores tilbud sin gyldighed.

*In Vitro sælger og leverer kun til erhvervsvirksomheder, der er registreret med et gyldigt CVR-nummer.

 

Bestilling

Vi leverer vores forbrugsvarer omkostningsfrit. Der pålægges dog et ekspeditions- og leveringsgebyr på 300 kroner for frost- og kølevarer.

 

Ordrebekræftelse

Købet er endeligt når vi har bekræftet ordren. Annullering kan kun ske efter aftale og da kun mod betaling af de hermed forbundne omkostninger for os, såvel for vores leverandører.

 

Leveringsbetingelser

Leverancen omfatter kun de i tilbud, respektive ordrebekræftelser, udtrykkeligt nævnte materialer og præstationer. De ordrer, som vi har modtaget fra kunder og placeret hos vores leverandører, kan kun annulleres, hvis vore leverandører indgår herpå. Ved tilbud eller ordrebekræftelse er de meddelte leveringstider opgivet efter bedste skøn og regnes fra den dato, hvor fuldstændige oplysninger vedrørende leverancen foreligger. Specielt fremstillede varer tages ikke retur. Enhver bestilling udføres under forbehold af eventuel importbevilling, strejke, lockout og force majeure; herunder materialemangel, utilstrækkelig arbejdskraft og lignende omstændigheder, som enten slet ikke eller kun mod uforholdsmæssige ofre kan afhjælpes. Sælgeren skal snarest muligt meddele sådanne forholds indtrædes.

 

Betaling

Medmindre andre betalingsbetingelser udtrykkeligt, skriftligt er aftalt, er priserne netto 8 dage ved levering. Såfremt betalingsfristen måtte blive overskredet, beregnes en morarente på 2% pr, påbegyndt måned. Hvis køberen ikke betaler leverancen til aftalt tid, er købesummen forfalden til betaling, når leverancen meldes færdig til levering. Køberen er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af eventuelle modkrav, som In Vitro as ikke skriftligt har anerkendt. Ejendomsretten til leverancen tilkommer In Vitro as indtil hele beløbet, inkl. renter, er betalt.

 

Forsendelse

Hvis intet andet fremgår af aftalen, sker salg ab vores lager. Forsendelse sker for køberens regning og risiko, også ved fragtfri levering.

 

Garanti

In Vitro as påtager sig at ombytte defekte dele, hvis der indenfor 12 måneder fra leveringsdagen konstateres defekter; der skyldes materialefejl, og som ikke er forårsaget af mangelfuld vedligeholdelse. Køber er ansvarlig for varens anvendelsesmåde, uanset om denne er os bekendt eller ej. Tekniske råd gives af os uden udgift for køber med det forbehold, at køber følger disse råd på eget ansvar.

 

Ansvar

For skade på personer eller ting, der er en følge af mangler eller fejl ved leverede produkter og/eller ydelser, hæfter sælgeren i det omfang, ansvaret kan pålægges denne. Sælgeren påtager sig dog i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.

 

Reklamation

Reklamationer over leverede varer må ske skriftligt inden 8 dage efter modtagelse af varerne (subs. faktura). Der ydes ingen erstatning for følger forårsaget af fabrikationsfejl, fejllevering eller forsinket levering. Alle reklamationer skal ledsages af en skrivelse, hvori fejlen forklares. Fejlleverancer berettiger ikke køberen til at tilbageholde betaling for præsterede leverancer. Ved berettigede reklamationer erstattes kun defekte eller fejlleverede komponenter. Omkostninger i forbindelse med udskiftningen, såsom montørtimer, rejseudgifter, porto, fragt m.m. erstattes ikke.

 

Tekniske data

Tekniske oplysninger og data er kun bindende i det omfang, hvor skriftlig aftale udtrykkeligt henviser til dem. De i brochurer anførte illustrationer, mål, vægte, data og lign. er uden forbindende, og vi forbeholder os ret til at ændre udførelserne.

 

Tegninger og beskrivelser

Ejendomsretten til alle med tilbud af leverancer følgende tegninger, beskrivelser og forslag er vores. Disse må ikke uden tilladelse anvendes eller kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kendskab. Emballage tages ikke retur.

 

Returnering af varer

Returnering af varer må kun finde sted efter forudgående aftale i hvert enkelt tilfælde. Specielt hjemtagne varer kan ikke returneres.

 

Myndighedernes godkendelse

Endelig godkendelse af projekter, anlæg eller dele heraf indhentes af køberen, og sælgeren har intet ansvar for, om sådanne godkendelser kan godkendelse kan opnås.

 

Tvister

Uoverensstemmelser, angående de almindelige eller særlige bestemmelser i kontrakten eller i forbindelse med leverancer, afgøres ved Sø- & Handelsretten i København efter dansk rets almindelige regler.

 

Lager og levering

Vores store lager er placeret i vores bygning i Fredensborg. Fra vores leverandører modtager vi sendinger op til flere gange om ugen. Vi råder over stor fryse/kølekapacitet til at dække reservationer på medier og sera. Vi betjener Storkøbenhavn og dele af Sjælland med egne vogne og chauffører. Resten af landet betjenes med trofaste eksterne partnere. For lagervarer har vi dag til dag-levering.

 

Forbehold

In Vitro A/S tager forbehold for varer i restordre, pris- og trykfejl, billedmaterialer, moms og afgiftsændringer.

Finder du fejl i tekster og oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte os på info@in-vitro.dk eller +45 48 47 50 70.


Indhold